DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Volgens welke richtlijnen wordt er op uw dak gewerkt?

Een DAKMERK erkende dakdekker is verplicht volgens de strenge kwaliteitscriteria van de Vakrichtlijn voor bitumineuze en kunststofdakbedekking te werken. Hierop vindt permanente controle plaats. DAKMERK is één van de drie initiatiefnemers van deze Vakrichtlijn, waarin specifieke kwaliteitsmaatstaven zijn vastgesteld. In de Vakrichtlijn zijn relevante procescertificaten zoals het KOMO procescertificaat dakbedekkings- constructies BRL 4702 verwerkt. Dat zorgt voor duidelijkheid en uniformiteit. De Vakrichtlijn wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laatste stand van de techniek.

Daarnaast hanteert DAKMERK voor door DAKMERK erkende dakdekkers extra, specifieke, aanvullende kwaliteitseisen.

Zijn de controles en inspecties van DAKMERK niet kostenverhogend?

De controles en inspecties die DAKMERK op werken uitvoert, kosten de opdrachtgever niets. Integendeel, ze leveren in principe geld op omdat de opdrachtgever gegarandeerd is van een kwalitatief hoogwaardig dak.

Alle door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers zijn in het bezit en werken volgens het KOMO procescertificaat dakdekken, de BRL 4702. Een onderdeel van dit certificaat is een aantal inspecties op werk in uitvoering. De DAKMERK erkende dakdekkers krijgen echter, conform het eigen DAKMERK kwaliteitsborgingssysteem, een dubbel aantal inspecties op de lopende werken. Daarnaast worden alle projecten vóór applicatie technisch beoordeeld op ontwerp, materiaalkeuze, systeem, pakketopbouw en bevestiging. Dit gebeurt door onafhankelijke inspecteurs. Indien nodig worden er direct maatregelen genomen om de kwaliteit van de applicatie te borgen. Niet DAKMERK erkende dakdekkers, die wel voldoen aan de BRL 4702 hebben deze verplichte, onafhankelijke beoordeling niet. Eventuele extra door de verzekeraar verplichte inspecties, die nodig zijn om mogelijk een verzekering op het werk af te geven, kosten meestal extra geld die u (direct of indirect) betaald. 

Kan ik kiezen uit alle dakmaterialen?

De DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekker is vrij in de keuze van materiaal en constructie. Het moet natuurlijk wel voldoen aan de door DAKMERK gestelde kwaliteitsnorm. Bij goedkeuring door DAKMERK wordt de onafhankelijke DAKMERK 10 jaar waterdichtheidsgarantie afgegeven. De DAKMERK garantievoorwaarden zijn helder en transparant en zonder kleine lettertjes. Als de garantie wordt afgegeven door een fabrikant, moet in dat geval het dak wel volledig zijn uitgevoerd met het materiaal van de fabrikant. Een DAKMERK dakdekker krijgt, indien het project door DAKMERK is goedgekeurd en ongeacht welk materiaal wordt toegepast, altijd de eigen onafhankelijke DAKMERK 10 jaar Waarborggarantie. Gegarandeerd!

Hoeveel betaalt u voor de garantie op uw dak?

De DAKMERK 10 jaar waterdichtheidsgarantie kost de opdrachtgever niets. Met de controle van materialen en constructie op álle werken, die zijn uitgevoerd door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers, bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig waterdicht dak. Ieder door DAKMERK goedgekeurd dak ontvangt de eigen en onafhankelijke DAKMERK 10 jaar waterdichtheidsgarantie. Deze garantie is ondergebracht bij de Stichting Waarborgfonds DAKMERK. Geen enkele andere dakdekker kan u deze gecontroleerde en gegarandeerde zekerheid bieden. Voor verzekerde garanties voor projecten, die zijn gerealiseerd door niet DAKMERK erkende dakdekkers betaalt u meestal een (hoge) premie, die al dan niet is verdisconteerd in de prijs. Bovendien heeft u vaak te maken met extra kosten voor additionele, voor een verzekering noodzakelijke, inspecties

Is er garantie bij faillissement?

DAKMERK geeft de eigen onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie af op daken, die zijn gemaakt door een door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekker, indien deze voldoen aan alle DAKMERK kwaliteitseisen. Wanneer een DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekker binnen die 10 jaar onverhoopt niet aan zijn garantieverplichtingen kan voldoen, neemt DAKMERK die garantie via zijn eigen Waarborgfonds over. Voor de opdrachtgever is deze onafhankelijke DAKMERK Waarborggarantie dé zekerheid van een kwalitatief hoogwaardig en altijd gegarandeerd dak.

Is er garantie voor multifunctionele daken?

Een niet waterdicht dak kan een grote kostenpost zijn voor een opdrachtgever, die dit dak niet (goed) heeft verzekerd. Bij multifunctionele daken zoals groendaken, daken met zonnepanelen of terras en parkeerdaken kunnen de reparatiekosten extra hoog liggen, omdat deze gebruikselementen eerst moeten worden verwijderd en na reparatie weer moeten worden aangebracht. Deze kosten vallen normaliter niet onder een garantie of verzekering en komen daarom geheel voor rekening van de opdrachtgever. DAKMERK heeft samen met de verzekeraar HDI Gerling de MULTI-Garantie opgesteld waarmee een opdrachtgever zich, voor een minimale premie, voor deze kosten kan verzekeren. Deze aanvullende verzekering dekt de kosten van het verwijderen en opnieuw aanbrengen van deze gebruikselementen. Omdat DAKMERK leden voldoen aan de strengste kwaliteitseisen zoals o.a. vastgelegd in het procescertificaat BRL 4702 en het kwaliteitshandboek de Vakrichtlijn, geeft HDI Gerling zonder meer een MULTI-Garantie af op projecten, die door DAKMERK zijn goedgekeurd en de DAKMERK garantie hebben ontvangen. Alleen door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers mogen deze DAKMERK MULTI-Garantie afgeven.

Hoe wordt DAKMERK betaald?

De activiteiten van DAKMERK worden gefinancierd door een jaarlijkse contributie door de door DAKMERK erkende dakdekkers, die in ruil daarvoor het DAKMERK Kwaliteitskeurmerk mogen voeren en de DAKMERK 10 jaar waterdichtheidsgarantie aan hun opdrachtgevers mogen aanbieden. Het voorschrijven van DAKMERK kwaliteit kost de opdrachtgever in principe niets. Omdat DAKMERK niet door derden wordt gefinancierd, is DAKMERK volledig onafhankelijk.

Wordt de DAKMERK organisatie zelf gecontroleerd?

DAKMERK wordt jaarlijks geaudit op het handhaven van de kwaliteit op de uit te voeren werken en volledige onafhankelijkheid van de door hen erkende dakdekkers, fabrikanten en aan de branche gerelateerde organisaties. Deze audit wordt uitgevoerd door de certificatie-instelling KIWA, conform een protocol van de Raad voor Accreditatie. Daarmee bent u verzekerd van een goed functionerende onafhankelijke organisatie, die zich houdt aan wat ze claimt. Wel werkt DAKMERK waar mogelijk samen met branchegerelateerde organisaties om de kwaliteit van het platte, bitumineuze en kunststof dak te borgen en te verbeteren.

DAKMERK een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bepaalt het beleid, de technische commissie adviseert op kwaliteit en het secretariaat voert het beleid uit.

Wat zijn de door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers?

De DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers voldoen aan de strenge toelatingsvoorwaarden, welke DAKMERK stelt met betrekking tot de kwaliteit van de uit te voeren werken, solvabiliteit, betalingsgedrag, bedrijfsvoering en klantgerichtheid.  Zo moet een door DAKMERK erkende dakdekker onder meer in het bezit zijn en werken, conform het KOMO procescertificaat dakdekken, de BRL 4702, de kwaliteitsnormen conform de Vakrichtlijn, plus de extra door DAKMERK gestelde kwaliteitseisen. Tevens zijn zij in het bezit van het VCA-certificaat en handelen conform de Arbo wet- en regelgeving. DAKMERK voert continu klanttevredenheidsonderzoeken uit om na te gaan of de dakdekker zich houdt aan deze eisen. Jaarlijks wordt er gecontroleerd of een DAKMERK erkende dakdekker nog voldoet aan alle gestelde eisen. Zo ja, dan ontvangt hij van DAKMERK het certificaat van Erkenning.

Kortom, met een door DAKMERK erkende dakdekker staat u gegarandeerd sterk.

 • Volgens welke richtlijnen wordt er op uw dak gewerkt?

  Volgens welke richtlijnen wordt er op uw dak gewerkt?

  Een DAKMERK erkende dakdekker is verplicht volgens de strenge kwaliteitscriteria van de Vakrichtlijn voor bitumineuze en kunststofdakbedekking te werken. Hierop vindt permanente controle plaats. DAKMERK is één van de drie initiatiefnemers van deze Vakrichtlijn, waarin specifieke kwaliteitsmaatstaven zijn vastgesteld. In de Vakrichtlijn zijn relevante procescertificaten zoals het KOMO procescertificaat dakbedekkings- constructies BRL 4702 verwerkt. Dat zorgt voor duidelijkheid en uniformiteit. De Vakrichtlijn wordt periodiek geactualiseerd op basis van de laatste stand van de techniek.

  Daarnaast hanteert DAKMERK voor door DAKMERK erkende dakdekkers extra, specifieke, aanvullende kwaliteitseisen.

 • Zijn de controles en inspecties van DAKMERK niet kostenverhogend?

  Zijn de controles en inspecties van DAKMERK niet kostenverhogend?

  De controles en inspecties die DAKMERK op werken uitvoert, kosten de opdrachtgever niets. Integendeel, ze leveren in principe geld op omdat de opdrachtgever gegarandeerd is van een kwalitatief hoogwaardig dak.

  Alle door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers zijn in het bezit en werken volgens het KOMO procescertificaat dakdekken, de BRL 4702. Een onderdeel van dit certificaat is een aantal inspecties op werk in uitvoering. De DAKMERK erkende dakdekkers krijgen echter, conform het eigen DAKMERK kwaliteitsborgingssysteem, een dubbel aantal inspecties op de lopende werken. Daarnaast worden alle projecten vóór applicatie technisch beoordeeld op ontwerp, materiaalkeuze, systeem, pakketopbouw en bevestiging. Dit gebeurt door onafhankelijke inspecteurs. Indien nodig worden er direct maatregelen genomen om de kwaliteit van de applicatie te borgen. Niet DAKMERK erkende dakdekkers, die wel voldoen aan de BRL 4702 hebben deze verplichte, onafhankelijke beoordeling niet. Eventuele extra door de verzekeraar verplichte inspecties, die nodig zijn om mogelijk een verzekering op het werk af te geven, kosten meestal extra geld die u (direct of indirect) betaald. 

 • Kan ik kiezen uit alle dakmaterialen?

  Kan ik kiezen uit alle dakmaterialen?

  De DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekker is vrij in de keuze van materiaal en constructie. Het moet natuurlijk wel voldoen aan de door DAKMERK gestelde kwaliteitsnorm. Bij goedkeuring door DAKMERK wordt de onafhankelijke DAKMERK 10 jaar waterdichtheidsgarantie afgegeven. De DAKMERK garantievoorwaarden zijn helder en transparant en zonder kleine lettertjes. Als de garantie wordt afgegeven door een fabrikant, moet in dat geval het dak wel volledig zijn uitgevoerd met het materiaal van de fabrikant. Een DAKMERK dakdekker krijgt, indien het project door DAKMERK is goedgekeurd en ongeacht welk materiaal wordt toegepast, altijd de eigen onafhankelijke DAKMERK 10 jaar Waarborggarantie. Gegarandeerd!

 • Hoeveel betaalt u voor de garantie op uw dak?

  Hoeveel betaalt u voor de garantie op uw dak?

  De DAKMERK 10 jaar waterdichtheidsgarantie kost de opdrachtgever niets. Met de controle van materialen en constructie op álle werken, die zijn uitgevoerd door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers, bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig waterdicht dak. Ieder door DAKMERK goedgekeurd dak ontvangt de eigen en onafhankelijke DAKMERK 10 jaar waterdichtheidsgarantie. Deze garantie is ondergebracht bij de Stichting Waarborgfonds DAKMERK. Geen enkele andere dakdekker kan u deze gecontroleerde en gegarandeerde zekerheid bieden. Voor verzekerde garanties voor projecten, die zijn gerealiseerd door niet DAKMERK erkende dakdekkers betaalt u meestal een (hoge) premie, die al dan niet is verdisconteerd in de prijs. Bovendien heeft u vaak te maken met extra kosten voor additionele, voor een verzekering noodzakelijke, inspecties

 • Is er garantie bij faillissement?

  Is er garantie bij faillissement?

  DAKMERK geeft de eigen onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie af op daken, die zijn gemaakt door een door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekker, indien deze voldoen aan alle DAKMERK kwaliteitseisen. Wanneer een DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekker binnen die 10 jaar onverhoopt niet aan zijn garantieverplichtingen kan voldoen, neemt DAKMERK die garantie via zijn eigen Waarborgfonds over. Voor de opdrachtgever is deze onafhankelijke DAKMERK Waarborggarantie dé zekerheid van een kwalitatief hoogwaardig en altijd gegarandeerd dak.

 • Is er garantie voor multifunctionele daken?

  Is er garantie voor multifunctionele daken?

  Een niet waterdicht dak kan een grote kostenpost zijn voor een opdrachtgever, die dit dak niet (goed) heeft verzekerd. Bij multifunctionele daken zoals groendaken, daken met zonnepanelen of terras en parkeerdaken kunnen de reparatiekosten extra hoog liggen, omdat deze gebruikselementen eerst moeten worden verwijderd en na reparatie weer moeten worden aangebracht. Deze kosten vallen normaliter niet onder een garantie of verzekering en komen daarom geheel voor rekening van de opdrachtgever. DAKMERK heeft samen met de verzekeraar HDI Gerling de MULTI-Garantie opgesteld waarmee een opdrachtgever zich, voor een minimale premie, voor deze kosten kan verzekeren. Deze aanvullende verzekering dekt de kosten van het verwijderen en opnieuw aanbrengen van deze gebruikselementen. Omdat DAKMERK leden voldoen aan de strengste kwaliteitseisen zoals o.a. vastgelegd in het procescertificaat BRL 4702 en het kwaliteitshandboek de Vakrichtlijn, geeft HDI Gerling zonder meer een MULTI-Garantie af op projecten, die door DAKMERK zijn goedgekeurd en de DAKMERK garantie hebben ontvangen. Alleen door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers mogen deze DAKMERK MULTI-Garantie afgeven.

 • Hoe wordt DAKMERK betaald?

  Hoe wordt DAKMERK betaald?

  De activiteiten van DAKMERK worden gefinancierd door een jaarlijkse contributie door de door DAKMERK erkende dakdekkers, die in ruil daarvoor het DAKMERK Kwaliteitskeurmerk mogen voeren en de DAKMERK 10 jaar waterdichtheidsgarantie aan hun opdrachtgevers mogen aanbieden. Het voorschrijven van DAKMERK kwaliteit kost de opdrachtgever in principe niets. Omdat DAKMERK niet door derden wordt gefinancierd, is DAKMERK volledig onafhankelijk.

 • Wordt de DAKMERK organisatie zelf gecontroleerd?

  Wordt de DAKMERK organisatie zelf gecontroleerd?

  DAKMERK wordt jaarlijks geaudit op het handhaven van de kwaliteit op de uit te voeren werken en volledige onafhankelijkheid van de door hen erkende dakdekkers, fabrikanten en aan de branche gerelateerde organisaties. Deze audit wordt uitgevoerd door de certificatie-instelling KIWA, conform een protocol van de Raad voor Accreditatie. Daarmee bent u verzekerd van een goed functionerende onafhankelijke organisatie, die zich houdt aan wat ze claimt. Wel werkt DAKMERK waar mogelijk samen met branchegerelateerde organisaties om de kwaliteit van het platte, bitumineuze en kunststof dak te borgen en te verbeteren.

  DAKMERK een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bepaalt het beleid, de technische commissie adviseert op kwaliteit en het secretariaat voert het beleid uit.

 • Wat zijn de door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers?

  Wat zijn de door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers?

  De DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers voldoen aan de strenge toelatingsvoorwaarden, welke DAKMERK stelt met betrekking tot de kwaliteit van de uit te voeren werken, solvabiliteit, betalingsgedrag, bedrijfsvoering en klantgerichtheid.  Zo moet een door DAKMERK erkende dakdekker onder meer in het bezit zijn en werken, conform het KOMO procescertificaat dakdekken, de BRL 4702, de kwaliteitsnormen conform de Vakrichtlijn, plus de extra door DAKMERK gestelde kwaliteitseisen. Tevens zijn zij in het bezit van het VCA-certificaat en handelen conform de Arbo wet- en regelgeving. DAKMERK voert continu klanttevredenheidsonderzoeken uit om na te gaan of de dakdekker zich houdt aan deze eisen. Jaarlijks wordt er gecontroleerd of een DAKMERK erkende dakdekker nog voldoet aan alle gestelde eisen. Zo ja, dan ontvangt hij van DAKMERK het certificaat van Erkenning.

  Kortom, met een door DAKMERK erkende dakdekker staat u gegarandeerd sterk.