DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

De organisatie van DAKMERK

DAKMERK beschikt over een eigen secretariaat, een bestuur, een technische commissie en een raad van advies.

Secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de uitvoering van bestuursbesluiten, de contacten met participanten en branche(gerelateerde) organisaties. Het secretariaat ziet er tevens op toe, dat de participanten voldoen aan de technische kwaliteitseisen, controleert hun solvabiliteit en voert de administratie.

Daarnaast is het secretariaat actief met de promotie van DAKMERK en het oplossen van problemen met de waterdichtheid van projecten die onder de DAKMERK-garantie vallen.

De medewerkers kunnen de noodzakelijke maatregelen nemen om het probleem volgens de technische richtlijnen op te lossen. Het secretariaat staat onder leiding van een directeur-secretaris.

Bestuur

Het bestuur van DAKMERK bewaakt de continuïteit van de stichting, zet zich in om het kwaliteitsniveau te bevorderen en vergadert minimaal vier keer per jaar. Het bestuur beslist over welke sancties worden genomen als participanten in gebreke blijven en geeft goedkeuring aan toetreding van dakdekkers tot de erkenningsregeling.

Technische commissie

In deze commissie zitten vertegenwoordigers van participanten en niet-participanten en vergadert jaarlijks vier tot vijf keer. De technische commissie is onder meer verantwoordelijk voor:

  • technische advisering aan participanten
  • technische aanbevelingen aan het bestuur
  • het bespreken of initiëren van nieuwe ontwikkelingen
  • technisch onderzoek
  • fabrikanten aanspreken op eventuele productgebrek.
  • Raad van Advies

    De Raad van Advies adviseert het bestuur en bestaat uit leidinggevende personen van organisaties of bedrijven in de bouw. Adviezen van de Raad zijn niet bindend, maar wel zwaarwegend voor het bestuur van DAKMERK. De Raad van Advies komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar.

    Organigram