Over Dakmerk

De organisatie van DAKMERK

DAKMERK is een stichting. De statuten, het bestuur, de promotiecommissie technische commissie en de raad van advies staan garant voor de kwaliteitsambities van DAKMERK.

DAKMERK beschikt over een eigen secretariaat, een bestuur, een technische commissie, een promotiecommissie en een Raad van Advies. De certificatie-instelling Kiwa audit DAKMERK jaarlijks conform een vooraf opgesteld protocol gebaseerd op accreditatierichtlijnen.

Secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de uitvoering van bestuursbesluiten, de contacten met participanten en branche(gerelateerde) organisaties. Het secretariaat ziet er ook op toe dat participanten voldoen aan de technische kwaliteitseisen, het controleert hun solvabiliteit en voert de administratie.

Daarnaast is het secretariaat actief met de promotie van DAKMERK en het oplossen van eventuele problemen met de waterdichtheid van projecten die onder de DAKMERK-garantie vallen.

De medewerkers kunnen de noodzakelijke maatregelen nemen om het probleem volgens de technische richtlijnen op te lossen. Het secretariaat staat onder leiding van een directeur-secretaris.

Bestuur

Het bestuur van DAKMERK bewaakt de continuïteit van de stichting, zet zich in om het kwaliteitsniveau te bevorderen en vergadert minimaal vier keer per jaar. Het bestuur beslist over eventuele sancties als participanten in gebreke blijven en geeft goedkeuring aan toetreding van dakdekkersbedrijven tot de erkenningsregeling.

Technische commissie

In deze commissie zitten vertegenwoordigers van participanten en niet-participanten, zij vergadert jaarlijks vier tot vijf keer. De technische commissie is onder meer verantwoordelijk voor:

  • Technische advisering aan aangesloten dakaannemers
  • Technische aanbevelingen aan het bestuur
  • Het bespreken of initiëren van nieuwe ontwikkelingen
  • Technisch onderzoek
  • Fabrikanten aanspreken op eventuele productgebreken.
Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het bestuur en bestaat uit leidinggevende personen van organisaties of bedrijven in de bouw. Adviezen van de Raad zijn niet bindend, maar wel zwaarwegend voor het bestuur van DAKMERK. 

Vind een erkende dakaannemer

Een DAKMERK dakaannemer voor uw volgende project?
De dakdekkers van DAKMERK bespreken graag met u de mogelijkheden.