Voor dakaannemers - Dakmerk

TOETSING VOORAF VAN ELK PROJECT

De voordelen van DAKMERK voor dakaannemers

 • Versterking van bedrijfsimago dankzij de DAKMERK Erkenningsregeling
 • Kwaliteitsverbetering van de uitvoering en daarmee reductie van de faalkosten door de inspecties en de rapportages
 • Benchmarking met de top-dakaannemers van Nederland
 • Support naar opdrachtgever dankzij de 10 jaar DAKMERK waterdichtheidsgarantie

Toelatingsvoorwaarden

Het Bestuur stelt voorwaarden aan de toelating van een DAKMERK participant met betrekking tot bedrijfsverzekeringen, solvabiliteit, betalingsgedrag en economisch verantwoorde bedrijfsvoering.

Bedrijfsresultaat

Over de laatste 3 jaar moet de deelnemer een gemiddeld positief bedrijfsresultaat hebben behaald.
De erkenning wordt verleend indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager is als dakbedekkingsbedrijf ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van zijn regio
 2. De aanvrager is in het bezit van het KOMO-procescertificaat BRL 4702
 3. De aanvrager is in het bezit van het betreffende Vca-certificaat
 4. De aanvrager handelt niet in strijd met de Wet ARBO
 5. De bedrijfsleider is in het bezit van het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) of gelijkwaardig bewijs van handelskennis
 6. De beheerder is in het bezit van het vakdiploma ‘Vakbekwaamheid voor het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf’ of het diploma Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche en voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid als bedoeld in Bijlage I bij de Erkenningsregeling
 7. De aanvrager is in het bezit van een recente verklaring van zijn accountant dat de aangiften belastingen, sociale lasten en pensioenen over het lopende boekjaar en de twee boekjaren daaraan voorafgaand juist en volledig zijn ingediend en dat daarvan tijdige betaling heeft plaatsgevonden
 8. De aanvrager zal worden toegelaten tot het Waarborgfonds Erkend Dakaannemer
 9. De verschuldigde aanvraaggelden zijn voldaan

WA-verzekering

De deelnemer moet in het bezit zijn van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Indien aan het verzekerd bedrag een maximum is verbonden, dan moet dit tenminste 1.134.450 euro per gebeurtenis zijn. Deelnemer dient bij aanvraag van de toelating tot het Waarborgfonds en vervolgens elk jaar een kopie van de betreffende verzekeringspolis met wijzigingsbladen te overleggen met een kopie van de meest recente prolongatienota en van het bankafschrift waaruit de betaling blijkt.
Verder moet de deelnemer bij aanvraag van de toelating een kopie overleggen van de algemene verkoopvoorwaarden en de registratie daarvan bij de Kamer van Koophandel.

Garantievoorziening

Deelnemer is verplicht in zijn balans een garantievoorziening aan te houden met een jaarlijkse dotatie van minimaal 1% van de omzet.

Eis solvabiliteit

Het eigen vermogen van de deelnemer moet tenminste 25% van het balanstotaal te bedragen. Hiervoor geldt de volledige jaarrekening van de deelnemer over het voorafgaande boekjaar als meetpunt, definitief vastgesteld en bevoegd goedgekeurd. Deze jaarrekening moet door de accountant van deelnemer zijn voorzien van een accountantsverklaring. De deelnemer moet deze jaarrekening binnen 9 maanden na afloop van het boekjaar overleggen.

Tijdelijke ontheffing solvabiliteitseis

Er kan zich een situatie voordoen, dat tijdelijk niet aan de 25% eis voldaan wordt. Bij overdracht van de bedrijfsvoering aan familie, door een management buy out of overname kan de solvabiliteitseis tijdelijk te hoog liggen. Als aan de overige eisen wat betreft bedrijfsvoering wordt voldaan en de projectinspecties positief zijn, kan het bestuur van DAKMERK besluiten een begeleidingstraject te starten. De kosten hiervan komen voor rekening van de participant.

Intreding participanten

Bedrijven die worden toegelaten tot DAKMERK dienen een investeringsinkoop te betalen aan de DAKMERK Administratie. Deze investeringsinkoop bedraagt 1,5 maal de variabele contributie in het voorgaande kalenderjaar (0,3% over de omzet van het voorafgaande jaar).

 

Vakrichtlijnen gesloten dakbedekkingssytemen

Deel A 2018
Informatie voor dakbedekkingsconstructies en dakbedekkingssystemen

Deel B 2018
Bitumen dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen

Deel C 2018
Uitvoeringsrichtlijnen en details bitumen dakbedekkingssystemen

Deel D 2018
Kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen

Deel E 2018
Uitvoeringsrichtlijnen en details kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingssystemen