DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

De voordelen van DAKMERK voor dakdekkers

  • Versterking van bedrijfsimago dankzij de DAKMERK Erkenningsregeling.
  • Kwaliteitsverbetering van de uitvoering en daarmee reductie van de faalkosten door de inspecties en de rapportages daarvan.
  • Benchmarking met de top dakdekkers van Nederland
  • Support naar opdrachtgever dankzij de 10 jaar DAKMERK waterdichtheidsgarantie

Toelatingsvoorwaarden
Het Bestuur stelt voorwaarden aan de toelating van een DAKMERK participant met betrekking tot bedrijfsverzekeringen, solvabiliteit, betalingsgedrag en de economisch verantwoorde bedrijfsvoering. (A4 3.1).

Bedrijfsresultaat
Over de laatste 3 jaar moet de deelnemer een gemiddeld positief bedrijfsresultaat hebben behaald. (A4 6)

De erkenning wordt verleend indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: (A2 4)
a. De aanvrager als dakbedekkingsbedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van zijn regio
b. De aanvrager in het bezit is van het KOMO procescertificaat BRL 4702
c. De aanvrager in het bezit is van het betreffende VCA-certificaat
d. De aanvrager handelt niet in strijd met de Vestigingswet Bedrijven
e. De aanvrager handelt niet in strijd met de Wet ARBO
f. De bedrijfsleider is in het bezit van het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) of gelijkwaardig bewijs van handelskennis
g. De beheerder is in het bezit van het vakdiploma "Vakbekwaamheid voor het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf” of het diploma Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche en voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid als bedoeld in Bijlage I bij de Erkenningsregeling
h. De aanvrager is in het bezit van een recente verklaring van zijn accountant dat de aangiften belastingen, sociale lasten en pensioenen over het lopende boekjaar en de twee boekjaren daaraan voorafgaand juist en volledig zijn ingediend en dat daarvan tijdige betaling heeft plaatsgevonden
i. De aanvrager zal worden toegelaten tot het Waarborgfonds Erkend Dakdekker;
j. De verschuldigde aanvraaggelden zijn voldaan

WA-verzekering
De deelnemer moet in het bezit zijn van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Indien aan het verzekerd bedrag een maximum is verbonden, dan moet dit tenminste 1.134.450 euro per gebeurtenis zijn. Deelnemer dient bij aanvraag van de toelating tot het Waarborgfonds en vervolgens elk jaar een kopie van de betreffende verzekeringspolis met wijzigingsbladen te overleggen met een kopie van de meest recente prolongatienota en van het bankafschrift waaruit de betaling blijkt.

Verder moet de deelnemer bij aanvraag van de toelating een kopie overleggen van de algemene verkoopvoorwaarden en de registratie daarvan bij de Kamer van Koophandel. (A4 3.3)

Garantievoorziening
Deelnemer is verplicht in zijn balans een garantievoorziening aan te houden met een jaarlijkse dotatie van minimaal 1% van de omzet. (A4 4.4)

Eis solvabiliteit
Het eigen vermogen van de deelnemer moet tenminste 25% van het balanstotaal te bedragen. Hiervoor geldt de volledige jaarrekening van de deelnemer over het voorafgaande boekjaar als meetpunt, definitief vastgesteld en bevoegd goedgekeurd. Deze jaarrekening moet door de accountant van deelnemer zijn voorzien van een accountantsverklaring. De deelnemer moet deze jaarrekening binnen 9 maanden na afloop van het boekjaar overleggen. (A4 4.1)

Tijdelijke ontheffing solvabiliteitseis
Er kan zich een situatie voordoen, dat tijdelijk niet aan de 25% eis voldaan wordt voldaan. Bij overdracht van de bedrijfsvoering aan familie, door een management buy out of overname kan de solvabiliteitseis tijdelijk te hoog liggen. Als aan de overige eisen wat betreft bedrijfsvoering wordt voldaan en de projectinspecties positief zijn, kan het bestuur van DAKMERK besluiten een begeleidingstraject te starten. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor traject A, B, C of D. De kosten hiervan komen voor rekening van de participant. Zie voor toelichting de bijlagen A. 4.2. nummers 1 t/m 5. (A4 4.2)

Definitie Eigen Vermogen
Onder Eigen Vermogen als bedoeld in artikel 4.1. wordt indien van toepassing gerekend:
a. Het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal
b. De wettelijke reserve in verband met het minimumkapitaal
c. Andere reserves, indien en voor zover deze uitkeerbaar zijn volgens de wet op de jaarrekening
d. 50% van de hierna onder artikel 4.4. genoemde garantievoorziening

Op het Eigen Vermogen dient in mindering te worden gebracht:
a. Vorderingen op groepsmaatschappijen
b. Goodwill. Alsdan zal voor de bepaling van de solvabiliteit ook het balanstotaal met een overeenkomstig bedrag worden verminderd. (A4 4.3)

Intreding participanten:
Bedrijven die worden toegelaten tot DAKMERK dienen op dat een investeringsinkoop te betalen aan de DAKMERK Administratie. Deze investeringsinkoop bedraagt 1,5 maal de variabele contributie in het voorgaande kalenderjaar (0,3% over de omzet van het voorafgaande jaar). (A2 4)